top of page

REGULAMIN
SERWISU INTERNETOWEGO TELEPORTFEL.PL

 

Niniejszy Regulamin serwisu internetowego www.teleportfel.pl (dalej „Regulamin”) ma na celu określenie zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez Teleportfel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Libelta 1A/2, 61-706 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001095836 posiadająca NIP: 7831900773, REGON: 528170265, kapitał zakładowy: 10.000 zł, za pośrednictwem serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym www.teleportfel.pl (dalej „Serwis”).

Treść Regulaminu wyłożona jest do wglądu w siedzibie Teleportfel sp. z o.o. oraz opublikowana w ramach Serwisu.

 

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

 

Podmiotem świadczącym usługi finansowe na podstawie Regulaminu w Serwisie (dot. płatności przelewem tradycyjnym oraz kodem zasilającym) jest Teleportfel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Libelta 1A/2, 61-706 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001095836 posiadająca NIP: 7831900773, REGON: 528170265, kapitał zakładowy: 10.000 zł, adres e-mail: bok@teleportfel.pl, (dalej „Administrator”).

Podmiotem współpracującym z Administratorem i obsługującym płatności poprzez kupon POS na podstawie Regulaminu w Serwisie jest spółka pod firmą Billbird Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038732, posiadająca NIP 6762165116, REGON 357218403, kapitał zakładowy: 4.490.368 zł, adres e-mail: sekretariat@billbird.pl (dalej „Billbird”).

Podmiotem współpracującym z Administratorem i obsługującym płatności BLIK oraz szybkie płatności pay-by-link na podstawie Regulaminu w Serwisie jest spółka pod firmą Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3 (17 piętro), 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, posiadająca NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy: 5.494.980,00 zł, adres e-mail: info@tpay.com (dalej „Tpay”).

Kontakt z powyższymi spółkami możliwy jest drogą pisemną na podane powyżej adresy pocztowe lub drogą elektroniczną na podane powyżej adresy e-mail ww. spółek.

Administrator oświadcza, że posiada zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Małej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 lipca 2022 r., nr wpisu do rejestru: MIP148/2022. Działalność Administratora podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a usługi płatnicze, które świadczy zostały sprecyzowane w Dziale III niniejszego Regulaminu.

 

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
 

Administrator tworzy system wirtualnych portfeli (rachunków płatniczych). System ten jest narzędziem teleinformatycznym, za pośrednictwem którego Klienci mają możliwość dokonywania między innymi zakupu produktów w sklepie oferującym usługi e-commerce, zapłaty operatorowi telekomunikacyjnemu za możliwość korzystania z telefonu, czy też wykonywania innych transakcji płatniczych z rachunku płatniczego. 
Niniejszy Regulamin określa m.in. zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz ich rodzaje, a także zasady korzystania z Serwisu i warunki świadczenia usług. Regulamin określa także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy ma możliwość zapoznania się nieodpłatnie z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy.
Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi przed zawarciem Umowy i umieszczony jest w Serwisie w postaci elektronicznej, w sposób pozwalający na jego pozyskanie, odtworzenie, zapoznanie się, utrwalanie i przechowywanie.
Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Użytkownikiem. Dokonanie rejestracji oraz utworzenie Konta wymaga zapoznania się Użytkownika z treścią Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o akceptacji wskazanych w nim zasad.

 

§ 2.
 

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 • Administrator – Teleportfel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Libelta 1A/2, 61-706 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001095836 posiadająca NIP: 7831900773, REGON: 528170265, kapitał zakładowy: 10.000 zł, adres e-mail: bok@teleportfel.pl.

 • Billbird - Billbird Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038732, posiadająca NIP 6762165116, REGON 357218403, kapitał zakładowy: 4.490.368 zł, adres e-mail: sekretariat@billbird.pl.

 • IND – indywidualny numer dostępowy.

 • Klient/Użytkownik – osoba korzystająca z Usług Usługodawcy.

 • Konto – funkcjonalność Serwisu przeznaczona do korzystania z Usługi przez Użytkownika oraz rozliczeń finansowych z Serwisem,

 • Prowizja – wynagrodzenie w formie prowizyjnej, należne od Użytkownika, naliczane na zasadach wskazanych w Regulaminie,

 • Rachunek płatniczy – rachunek prowadzony w imieniu Klienta przez Administratora, wykorzystywany przez Klienta do wykonywania transakcji płatniczych, którymi są wpłaty oraz wypłaty. Rachunki płatnicze prowadzone są w ramach rachunku bankowego Administratora, który dokonuje działań do tego niezbędnych.  

 • Regulamin – niniejszy Regulamin,

 • Regulamin zewnętrzny – regulaminy serwisów zewnętrznych, w tym regulaminy płatności elektronicznych, pochodzące od zewnętrznego usługodawcy biorącego udział w procesie realizacji Usług za pośrednictwem Serwisu.

 • Serwis – witryna internetowa wraz z właściwymi rozwiązaniami organizacyjnymi, technicznymi oraz prawnymi należąca do Administratora, zlokalizowana pod adresem internetowym www.teleportfel.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych przez Administratora, a także przez Tpay i Billbird,

 • System IVR – system komunikacyjny, dzięki któremu dzwoniący Klienci otrzymują interaktywną obsługę.

 • Tabela Opłat i Prowizji – zbiór opłat i prowizji dostępny pod adresem Serwisu.

 • Tpay - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3 (17 piętro), 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, posiadająca NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy: 5.494.980,00 zł, adres e-mail:  info@tpay.com.

 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu dotycząca współpracy w zakresie udostępniania Użytkownikom możliwości korzystania z Usług Administratora zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

 • Usługa – zespół składników materialnych, niematerialnych oraz organizacyjnych udostępnianych odpłatnie Użytkownikowi, umożliwiająca mu dokonywanie transakcji za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu w Serwisie,

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 t.j.),

 • U.u.p. – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1907 t.j.),

 

§ 3.
 

Do korzystania z Serwisu wymagany jest:

 • Dowolnego rodzaju komputer, w tym także tablet, smartfon lub urządzenie innego rodzaju posiadające funkcjonalności, jak urządzenia wcześniej wskazane, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową taką jak np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inną kompatybilną.

 • Przeglądanie treści powszechnie udostępnionych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z Usługi wymaga założenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 • Użytkownik   zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad określonych Regulaminem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz ustalonymi zwyczajami.

 • Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym m.in. od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementu technicznego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • Prawa własności intelektualnej do wszelkich utworów, logotypów, oznaczeń graficznych, skryptu oraz narzędzi go generujących w ramach Serwisu, przynależą wyłącznie Administratorowi. Wykorzystywanie powyższych składników majątku przedsiębiorstwa Administratora przez Użytkownika może następować wyłącznie w zakresie umożliwiającym korzystanie ze świadczonej Usługi, na zasadach określonych Regulaminem.

 

Dział II
REJESTRACJA I OBSŁUGA KONTA
§ 4.

 

 • Rejestracja następuje na podstawie wypełnionego i zaakceptowanego formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie.

 • Po dokonanej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do obowiązującej Tabeli Prowizji i Opłat, jednakże jego Konto nie jest jeszcze aktywne.

 • Aby w pełni aktywować konto Użytkownika, konieczne jest potwierdzenie tożsamości Użytkownika poprzez weryfikację podanego numeru rachunku bankowego. Aktywacja Konta następuje przez przelew weryfikacyjny (przelew tradycyjny) lub za pośrednictwem bramki płatności (narzędzia udostępniane przez Tpay – szybka płatność pay-by-link lub BLIK) – na rachunek bankowy Administratora symboliczną kwotę 1 zł. Opłata weryfikacyjna zasila Rachunek płatniczy.

 • Umowę pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Administratora przelewu weryfikacyjnego.

 • Po aktywacji Użytkownik na podany przy rejestracji numer telefonu otrzyma numer Rachunku płatniczego, kod PIN oraz indywidualny numer dostępowy do Systemu IVR. Na ten sam numer telefonu Użytkownik będzie otrzymywać kody autoryzacyjne do transakcji. 

 • Użytkownik przed zawarciem Umowy i w trakcie współpracy jest weryfikowany pod kątem ryzyka prania pieniędzy w związku z tym, że Administrator jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2022 r., poz. 593 t.j.). W tym celu może żądać od Użytkowników dodatkowych danych lub dokumentów, w tym potwierdzających ich tożsamość.

 • Użytkownik jest zobowiązany wypełnić formularz swoimi danymi osobowymi oraz adresowymi. Wprowadzenie danych niepełnych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd Administratora może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem Użytkownikowi Umowy – bez wezwania go do zmiany danych lub uzupełnienia braków.

 •  W przypadku powzięcia przez Administratora podejrzenia co do prawdziwości lub poprawności danych osobowych, teleadresowych lub      rozliczeniowych Użytkownika, jest on uprawniony zawiesić świadczenie Usługi na rzez Użytkownika do momentu wykazania przez Użytkownika prawdziwości wprowadzonych danych. W razie niemożności dokonania weryfikacji danych Użytkownika przez Administratora w wyznaczonym terminie lub dokonania weryfikacji z rezultatem negatywnym powoduje usunięcie Konta Użytkownika.

 

§ 5. Obsługa Konta
 

 • Celem korzystania z funkcjonalności Serwisu zastrzeżonych dla zarejestrowanych Użytkowników, Użytkownik winien dokonać logowania do Serwisu za pośrednictwem wybranego loginu i hasła.

 • Użytkownikowi nie wolno udostępniać Konta osobom trzecim. Login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 • Użytkownik jest uprawniony do edycji wprowadzonych w Serwisie danych osobowych, teleadresowych lub rozliczeniowych. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania swoich danych w Serwisie. Zmiana danych osobowych i teleadresowych nie może prowadzić do przekazania Konta osobie trzeciej.

 

§ 6. Usunięcie Konta
 

 • Celem usunięcia Konta z Serwisu należy zalogować się na swoje Konto w Serwisie, następnie w zakładce “Moje Konto” wcisnąć przycisk “dezaktywacja Konta”.-

 • Prośba, o której mowa w ust. 1 powyżej, powoduje, że Konto zostanie usunięte z systemu Serwisu w sposób trwały, zaś Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Ponowne korzystanie z Usługi wymagać będzie ponownej rejestracji i aktywacji Konta.

 

§ 7.
 

 • Użytkownik dokonujący przeglądania treści Serwisu, rejestracji, przeglądania i usunięcia Konta nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, za wyjątkiem standardowych nakładów ponoszonych na połączenie z siecią Internet i utrzymanie sprzętu elektronicznego, wykorzystywanego do korzystania z Serwisu.-

 • Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków zmniejszających ryzyko utracenia środków Użytkownika zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem. Administrator jest w tym zakresie nadzorowany przez uprawnione organy państwowe, w tym przede wszystkim Komisję Nadzoru Finansowego.-

 • Administrator nie świadczy usług bankowych.

 • Administrator wypełnia obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 t.j.).

 

Dział III
USŁUGA
§ 8. Świadczone Usługi

 

W ramach funkcjonalności Serwisu Administrator świadczy następujące usługi płatnicze:

 • Rachunek płatniczy (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.u.p.), tj. usługę polegającą na przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,

 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b u.u.p.),

 • polecenie przelewu (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c u.u.p.), tj. usługę polegającą na wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy,

 • acquiring (art. 3 ust. 1 pkt 5 u.u.p.), tj. usługę polegającą na umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku.

 

§ 9. Świadczenie Usług
 

Uruchomienie, utrzymanie i zawieszenie dostępu do konta za pośrednictwem IND:

 • Klient otrzymuje własną linię telefoniczną, za pomocą której będzie mógł łączyć się z teleinformatycznym Systemem IVR. Linia ta będzie jednocześnie jednym z kilku składników etapu weryfikacji Klienta.

 • Linia automatycznie aktywuje się i udostępnia Klientowi dostęp do Rachunku płatniczego, w momencie gdy na Rachunek wpłynie wpłata w wysokości 8,23 zł. Opłata ta będzie stałą opłatą dostępową pobieraną pierwszego dnia każdego miesiąca. W sytuacji gdy system teleinformatyczny Administratora nie będzie mógł pobrać kwoty z Rachunku linia zostanie zablokowana, a Klient korzystający z linii usłyszy komunikat o braku opłaty za IND. Linia będzie zablokowana dopóki nie pojawi się wpłata na koncie, która pokryje koszt utrzymania IND. Rozwiązanie takie umożliwia nienaliczanie Klientowi opłat wtedy, gdy nie będzie on korzystał z Usług. 

 • Za pośrednictwem IND jako zweryfikowany Klient będzie mógł między innymi zlecać transakcje, generować transakcje oraz łączyć się z obsługą Klienta.

 • Użytkownicy będą mogli logować się w Serwisie i z niego korzystać. Serwis pobiera opłatę za IND niezależnie od tego, czy Użytkownik korzysta z panelu czy z IND. 

 • Za pośrednictwem IND jako zweryfikowany klient będzie mógł między innymi zlecać transakcje, generować transakcje oraz łączyć się z obsługą klientów.

Usługa, o której mowa w §  9. pkt 1 powyżej, polega na przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z Rachunku płatniczego oraz wszelkich działaniach niezbędnych do prowadzenia Rachunku. Do działań, które są niezbędne do prowadzenia rachunku zalicza się przede wszystkim przechowywanie przez Administratora środków pieniężnych na Rachunku płatniczym Klienta, dokonywanie księgowań środków wpływających na rachunek, jak też z niego wypływających, oraz zapewnienie Klientowi dostępu do Rachunku za pomocą systemów teleinformatycznych. 

 • Wszystkie środki znajdować się będą na jednym rachunku depozytowym Administratora i przypisywane będą elektronicznie w sposób automatyczny lub ręcznie (w przypadku przelewu tradycyjnego) do pięciocyfrowych Rachunków poszczególnych Klientów. Rachunki płatnicze mają umożliwić przede wszystkim otrzymywanie wpływów oraz nabywanie towarów. 

Przyjmowanie wpłat na Rachunek płatniczy:

 • Za pomocą przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Administratora. Klient zleca przelew bankowy w bankowości elektronicznej, w placówce banku, lub przekazem pieniężnym, np. na poczcie czy w biurze usług płatniczych. W tytule przelewu wskazuje numer Rachunku płatniczego Klienta-odbiorcy prowadzony przez Administratora. W przypadku przelewu dokonywanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej Klient-wpłacający autoryzuje się w banku, tj. wprowadza dane wymagane przez bank w ramach silnego uwierzytelnienia (np. login i hasło). W dalszej kolejności Klient-wpłacający potwierdza zlecenia płatności w sposób przewidziany przez bank (np. kod SMS) i zatwierdza przelew. Następnie rachunek bankowy Administratora zostaje uznany kwotą przelewu wpłacającego, a kwota przelewu przypisana jest przez Administratora do Klienta, na rzecz którego nastąpiła płatność.

 • Poprzez szybkie zasilenie za pomocą systemu płatności zintegrowanych, obsługiwanego przez zewnętrznego operatora szybkich płatności (Tpay): Administrator udostępnia w Serwisie bramkę do płatności w Serwisie stworzoną przez Tpay. Użytkownik-wpłacający wybiera sposób płatności z bramki płatności i postępuje zgodnie ze wskazaniami KIP. Użytkownik wskazuje numer Rachunku płatniczego, który ma zostać doładowany. Następnie Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową, na której wybiera swój bank, gdzie musi się zalogować do swojego konta i zatwierdzić transakcję (dane do przelewu uzupełniane są automatycznie). Po dokonaniu płatności bramka z powrotem odsyła na stronę Administratora. Następnie wpłata zostaje przypisana przez Administratora do Rachunku płatniczego Klienta. 

 • Z użyciem kuponu POS (we współpracy z podmiotem Billbird) – Użytkownik-wpłacający kupuje doładowanie na z góry określoną w kuponie POS kwotę od 10 zł do 500 zł. Użytkownik-wpłacający określa kwotę kuponu w punkcie usługowym, a następnie płaci. Kupon z 8-cyfrowym kodem doładowującym będzie drukowany w terminalach POS w punktach usługowych. Kupon służy wyłącznie do wpłat na Rachunek płatniczy prowadzony przez Administratora. W dalszej kolejności Użytkownik loguje się w panelu www i wybiera opcję doładowania kuponem POS. Użytkownik wpisuje kod doładowujący z kuponu POS oraz numer Rachunku płatniczego, na który chce dokonać wpłaty z użyciem kuponu – zatwierdzając transakcję kodem spod zdrapki otrzymanym w wiadomości SMS. Następnie wpłata zostaje przypisana przez Administratora do Rachunku płatniczego Klienta.

 • Poprzez doładowanie wygenerowanym z rachunku bankowego Administratora kodem zasilającym generowanym w Serwise. 

  • Użytkownik loguje się w Serwisie i wybiera opcję doładowania kodem. W formularzu elektronicznym Użytkownik określa wartość kodu i potwierdza kodem PIN otrzymanym w wiadomości SMS. System informatyczny Administratora sprawdza dostępność środków określonych jako wartość kodu i je blokuje. Użytkownik otrzymuje kod w wiadomości SMS.  

  • W przypadku braku środków następuje przerwanie generowania kodu, a Użytkownik otrzymuje o tej okoliczności stosowny komunikat. 

  • Zasilenie również odbywa się w Serwisie. Użytkownik loguje się do panelu www. i wybiera opcję doładowania rachunku płatniczego w MIP. Użytkownik w formularzu elektronicznym wpisuje pięciocyfrowy numer Rachunku płatniczego, który ma być doładowany i numer kodu zasilającego oraz zatwierdza doładowanie kodem z wiadomości SMS. Następnie Rachunek płatniczy Klienta-odbiorcy zostaje uznany kwotą kodu zasilającego, a rachunek płatniczy Użytkownika-wpłacającego – obciążony.

 • Wypłaty z Rachunku płatniczego następują poprzez:

  • Przelew z Rachunku płatniczego na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika-wypłacającego. Po zalogowaniu w Serwisie Użytkownik wybiera opcję przelewu zewnętrznego. Następnie wpisuje w formularzu numer zewnętrznego rachunku bankowego odbiorcy i jego dane oraz potwierdza transakcję kodem otrzymanym w wiadomości SMS. Wówczas system informatyczny sprawdza dostępność środków na Rachunku płatniczym Użytkownika-wpłacającego i blokuje środki. Jeżeli odpowiednia ilość środków pieniężnych jest dostępna Administrator wykonuje przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy oraz autoryzuje transakcję w swoim banku. W dalszej kolejności rachunek bankowy Administratora zostaje obciążony kwotą zleconego przelewu, a Administrator odzwierciedla obciążenie na Rachunku płatniczym Użytkownika-wpłacającego. Rachunek bankowy odbiorcy zostaje tym samym uznany kwotą przelewu.

  • Przelew między Rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez Administratora dla różnych Klientów. Użytkownik loguje się w Serwisie i wybiera opcję przelewu wewnętrznego. Następnie w formularzu elektronicznym wskazuje numer Rachunku płatniczego Klienta-odbiorcy, określa kwotę przelewu oraz potwierdza kodem otrzymanym w wiadomości SMS. System sprawdza dostępność środków i blokuje środki na Rachunku płatniczym w kwocie określonej do wypłaty. W dalszej kolejności MIP dokonuje uznanie rachunku płatniczego odbiorcy kwotą wypłaty klienta i obciąża rachunek płatniczy nadawcy. Środki są przekazywane natychmiast – dochodzi do obciążenia rachunku płatniczego płatnika i uznanie rachunku płatniczego odbiorcy. W przypadku braku środków wypłata zostaje przerwana. 

 • Instrumentami płatniczymi służącymi do wykonania transferu środków pieniężnych, o których mowa w § 8. pkt 2 powyżej, jest doładowanie wygenerowanym z rachunku płatniczego Administratora kodem zasilającym. Usługa realizowana jest w sposób opisany w ust. 1 pkt 2 lit. iv. powyżej. Zasilany jest tutaj inny Rachunek płatniczy prowadzony przez Administratora, tj. Użytkownik zasila Rachunek płatniczy innego Klienta Administratora.

 • Polecenia przelewu, o których mowa w § 8. pkt 3 powyżej, składane są przez Użytkownika, dla którego Administrator prowadzi Rachunek płatniczy. Usługa realizowana jest w sposób opisany w ust. 1 pkt 3 powyżej.

 • Rola Administratora w świadczeniu usługi o której mowa w § 8. pkt 4 powyżej, polega przede wszystkim na pośredniczeniu w przekazywaniu płatności realizowanej przez Tpay. Usługa ta realizowana jest w sposób opisany w ust. 1 pkt 2 lit. ii. powyżej

 

§ 10. Zasady świadczenia usług i rozliczenia

 

 • Klient może przechowywać na Rachunku płatniczym środki do kwoty 8.000 zł, ale nie więcej niż to wynika z równowartości 2.000 euro na dzień transakcji. Jeśli wpływ na Rachunek płatniczy przekroczy dopuszczalną ilość środków, to nadwyżka ta zostanie w terminie D+1 przelana zwrotnie przez Administratora na rachunek bankowy, z którego wpłynęły środki pieniężne powodujące przekroczenie ww. limitu. Celem zapobiegnięcia dokonania przez Administratora przelewu zwrotnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może w ciągu 5 godzin od poinformowania o nadwyżce na koncie złożyć dyspozycję wykonania z tych środków innej transakcji.

 • Użytkownik ma udostępnione w Serwisie dane o środkach zebranych i możliwych do wypłaty oraz dane o wpłatach, w tym ID wpłaty, data finalizacji, metoda płatności, koszty poniesione w związku z płatnością, wartość prowizji oraz wartość do wypłaty.

 • Tytułem świadczenia Usługi Administrator pobiera wynagrodzenie prowizyjne (Prowizja) w wysokości zależnej od wartości dokonywanej transakcji lub wpłaty/wypłaty na Rachunek płatniczy. Opłata prowizyjna każdorazowo obciąża Klienta wykonującego transakcję. Kwoty należne Administratorowi od Użytkownika płatne są przez potrącenie wierzytelności Administratora z wierzytelnością Użytkownika wobec Administratora.

 • Użytkownik upoważnia Administratora do pobrania wpłaty od Wpłacającego oraz dokonania potrącenia należnego mu wynagrodzenia.

 • Administrator wystawi Fakturę VAT obejmującą naliczone w okresie obrachunkowym Prowizje. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu w nieedytowalnym formacie elektronicznym i jej przesłanie w postaci elektronicznej.

 • Administrator może odmówić realizacji wpłaty lub wypłaty niespełniającej wymogów określonych w Regulaminie, a także w sytuacjach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym na podstawie orzeczeń właściwych organów, bez względu na moment stwierdzenia zachodzenia przesłanek odmowy. Administrator może odmówić realizacji płatności w szczególności w następujących przypadkach:

  • powzięcia przez Administratora wątpliwości co do zgodności płatności z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub przeznaczeniem Serwisu,

  • w przypadku negatywnej oceny ryzyka związanego z realizacją płatności,

  • gdy płatności otrzymane przez Administratora nie mogą zostać zidentyfikowane ze względu na brak wymaganych informacji.

 • W przypadku odmowy przez Administratora realizacji wpłaty lub wypłaty, Administrator powiadomi Użytkownika w najbliższym możliwym terminie o odmowie oraz - jeżeli to możliwe - o przyczynach odmowy, które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy przepisów prawa.

 • W przypadku:

  • powzięcia przez Administratora uzasadnionego podejrzenia, w szczególności otrzymania zgłoszenia o naruszeniu lub łamaniu przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu, lub też wykorzystywania przez podmioty trzecie działalności Użytkownika do naruszenia lub łamania przepisów prawa – w związku z korzystaniem z Usług Administratora,

  • powtarzającej się negatywnej oceny płatności lub Użytkownika przez system monitoringu Administratora,

  • zajścia przesłanek określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Administrator jest uprawniony wedle swojego wyboru:

 • wstrzymać natychmiastowo przyjmowanie do realizacji lub realizowanie płatności lub określonego rodzaju płatności,

 • wstrzymać przekazywanie Użytkownikowi Płatności,

 • dokonać blokady Konta Użytkownika i natychmiastowo rozwiązać Umowę.

 • Wstrzymanie przyjmowania do realizacji lub realizowania płatności lub określonego rodzaju płatności oraz wstrzymanie przekazywania Użytkownikowi płatności trwa do stwierdzenia przez Administratora ustania przyczyn tych zdarzeń.

 

§ 11.
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody w majątku Użytkownika, w tym utracone korzyści powstałe w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika lub osób trzecich, za których działanie lub zaniechanie Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność;

 • wadliwe działanie niezależnych od Administratora urządzeń lub systemów (np. teleinformatycznych);

 • szkody na osobie lub w majątku osoby trzeciej, powstałe w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, poprzez lub pod wpływem publikowanych lub udostępnianych przez niego treści;

 • naruszenie obowiązujących regulacji prawnych, ustalonych zwyczajów czy zasad współżycia społecznego, dokonane świadomie lub nieświadomie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Użytkownika w okresie, gdy korzysta on z Usługi.

 

§ 12.
 

 • Administrator upoważniony jest do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia:

  • wykorzystywania Serwisu przez Użytkownika do rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania m.in. wirusów, robaków internetowych, wabbitów, trojanów, backdoorów itp.;

  • podejmowania działań naruszających obowiązujący porządek prawny;

  • podejmowania działań naruszających dobra osobiste osób i podmiotów trzecich w zakresie przekraczającym ramy dopuszczalnej krytyki;

  • wykorzystywania Serwisu do popełniania przestępstw,

  • wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności handlowej.

 • Administrator upoważniony jest do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku otrzymania zgłoszenia dotyczącego naruszenia lub łamania przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu.

 

§ 13. Waluty
 

 • Wszelkie   rozliczenia   pomiędzy   Użytkownikami   a   Administratorem   prowadzone są w PLN (polski złoty). 

 • Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia obsługi innych walut.

 • Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o możliwości powstania dodatkowych kosztów transakcyjnych w związku z konwersją posiadanych przez niego środków finansowych na walutę obsługiwaną w Serwisie. W tym zakresie obowiązuje kurs wymiany walut przyjęty w banku Administratora. 

 • Koszty przewalutowania środków finansowych, dodatkowe opłaty lub prowizje na rzecz banków i innych Operatorów płatności obciążają Klienta.

 • W przypadku wypłaty środków finansowych przynależnych Użytkownikowi realizowanej w walucie innej niż obsługiwana w ramach Serwisu, kwota wypłaty jest przeliczana zgodnie z przyjętym kursem wymiany walut przez operatora płatności obsługującego transakcję, obowiązującym w dniu złożenia dyspozycji wypłaty, albo kurs wymiany walut obowiązującym w banku Administratora.

 • Limit, o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu, będzie w razie płatności w walucie sprawdzany przez kwotę zaksięgowaną w PLN po przeliczeniu z ust. 5.

 

Dział IV
REKLAMACJE, ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 14. Reklamacje i odpowiedzialność

 

 • Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usług:

  • w formie pisemnej na adres: ul. Libelta 1A/2, 61-706 Poznań,

  • za pomocą odnośnika formularza kontaktowego, zamieszczonego w Serwisie,

  • pod adresem e-mail: reklamacje@teleportfel.pl.

 • Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login), oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń (w tym ID, kwotę, datę transakcji).

 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator może zwracać się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 • Administrator rozpoznaje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 • Odpowiedź na reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 • Administrator nie jest stroną ani nie jest objęty skutkami prawnymi umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Tpay lub Billbird. Regulaminy usług świadczonych przez te podmioty znajdują się na ich stronach internetowych, tj. odpowiednio pod adresem: https://tpay.com/  oraz https://www.billbird.pl/.

 

§ 15. Odstąpienie od Umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będącym konsumentem
 

 • Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Administratorem Użytkownikiem.

 • Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór publikowany jest w Serwisie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed jego upływem.

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli rozpoczął korzystanie z Usługi, tj. dokonał czynności celem aktywacji Rachunku płatniczego, co poskutkowało aktywowaniem przez Administratora rzeczonego Rachunku płatniczego.

 

Dział V
DANE OSOBOWE
§ 16.

 

Kwestie związane z ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu ujęte zostały w odrębnym dokumencie Polityki Prywatności znajdującym się pod adresem teleportfel.pl.

 

Dział VI
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
§ 17.

 

 • Administrator informuje, że Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegóły dotyczące możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również informacje w przedmiocie procedur dostępne są pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.

 • Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument uprawniony jest do:

  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1706 t.j.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;

  • uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

Dział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18. Rozwiązanie Umowy

 

 • Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 • Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez usunięcie Konta.

 • Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie z przyczyn naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 • W sytuacji określonej ust. 2-4 niniejszego paragrafu, środki finansowe zgromadzone na Rachunku płatniczym Użytkownika Administrator przekaże na rachunek bankowy Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

 

§ 19. Zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji
 

 • Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.

 • Za ważne przyczyny, o których mowa w ust. 1, wyżej uznaje się alternatywnie:

  • konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • wydanie przez sąd powszechny orzeczenia lub wydanie przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,

  • zmianę przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora,

  • zmianę  sytuacji  rynkowej  w  zakresie  działalności  prowadzonej  przez Administratora,

  • poprawę przez Administratora bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,

  • szerzenie, ulepszenie funkcjonalności Serwisu lub rezygnacja z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu.roz

 • Zmiany postanowień Regulaminu Administrator podaje do wiadomości w formie publikacji stosownego komunikatu w Serwisie.

 • Informacja o wprowadzonych zmianach oraz ich treści i zakresie zostanie podana do wiadomości publicznej na miesiąc przed ich wejściem w życie.

 • Do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian. Sprzeciw skutkuje wygaśnięciem Umowy w dniu poprzedzającym dzień wejścia zmian w życie bez ponoszenia opłat. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu, o którym mowa wyżej, uznaje się że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.

 • Płatności, których realizacja została rozpoczęta przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczasowych, o ile nowe zasady nie są dla Użytkownika względniejsze.

 • Powyższe stosuje się także do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji dla danego Użytkownika, z tym że informacja o tych zmianach zostanie podana do wiadomości Użytkownika w drodze powiadomienia kierowanego do danego Użytkownika Serwisu na jego indywidualne Konto.

 • W przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) nie obowiązuje konieczność istnienia ważnych powodów do zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji.

 

§ 20.
 

 • Regulamin i Umowa oraz wynikające z nich zobowiązania podlegają prawu polskiemu.

 • Językiem stosowanym w relacjach z Użytkownikiem jest język polski.

 • Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie miejsca prowadzenia działalności, zmianie danych teleadresowych oraz ich statusu prawnego, a także o innych zmianach mających wpływ na realizację Umowy.St

 • Strony zobowiązują się w drodze konsultacji i negocjacji do rozwiązywania bez zbędnej zwłoki wszelkich sporów wynikających z realizacji Umowy.    

 • Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Administratora sąd powszechny.

 


Załącznik nr 1 - Opłaty i Prowizje 

 • Opłata aktywacyjno-dostępowa 8,23 PLN

 • Prowizja od zlecenia transakcji 2,5% od kwoty transakcji ale nie mniej niż 5 PLN

bottom of page